top of page

Algemene voorwaarden

Artikel   1 – Identiteit van de verkoper
Artikel   2 – Toepasselijkheid
Artikel   3 – Ons aanbod en jouw bestelling
Artikel   4 – Herroepingsrecht
Artikel   5 – De prijs
Artikel   6 – Betaling
Artikel   7 – Conformiteit en garantie
Artikel   8 – Levering en uitvoering
Artikel   9 – Intellectuele eigendom
Artikel 10 – Overmacht
Artikel 11 – Klachtenregeling en geschillen

Artikel 1 - Identiteit van de verkoper

Tasting Tea BV

Waterstraat 36

BE-1653 Beersel
 

E-mailadres: info@tastingtea.be
Telefoonnumer: 0497/533 345
Ondernemingsnummer: BE 0476.418.846

Bankrekeningnummer: BE65 7775 9549 4796

 

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid & Voorwaarden

1.     Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).

2.     Wij leveren in België en Nederland.  

3.     Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn.  Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.  Als we merken dat en bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

4.     Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

5.     Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken.  We raden je overigens aan om dit altijd te doen.

6.     Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden.  Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

Artikel 3 - Ons Aanbod en jouw bestelling

1.     Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

2.     We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen.  De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.

3.     Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met betaalkaart de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden online betalingen via Maestro kaart. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

4.     Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief. Je kan ook altijd een bestelling plaatsen via e-mail info@tastingtea.be met jouw bestelling en jouw leverings- en factuuradres. 

Artikel 4 – Herroepingsrecht

 

De consument heeft het recht om gedurende 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de eerste dag volgend op de levering, af te zien van zijn aankoop, zonder opgave van motief en zonder betaling van een boete.

1.     Wil je het geleverde artikel niet behouden dan kan je overeenkomstig de Belgische wetgeving je bestelling binnen de 14 dagen retourneren, te rekenen vanaf de eerste dag volgend op de levering. Stuur ons het artikel dat je wilt retourneren onbeschadigd terug. De kosten voor verzending betaal je zelf. Is het artikel aangekomen, dan zorgen we zo snel mogelijk voor de terugbetaling, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen op het door u opgegeven rekeningnummer. 

2.     Het artikel dat geleverd werd, is niet het artikel dat je besteld hebt. Dan kan je ons dit binnen 48 uur te rekenen vanaf de eerste dag volgend op de levering melden per mail, via info@tastingtea.be Retourneer in dit geval de artikelen niet vooraleer je van ons bevestiging hebt gekregen. Je kunt dan het artikel retourneren op onze kosten. We storten jou het volledige bedrag, inclusief retourkosten terug.

3.     Heb je een beschadigd artikel ontvangen dan kan je ons binnen de 48 uur een mailtje sturen op info@tastingtea.be. Retourneer in dit geval het artikel niet vooraleer je van ons bevestiging hebt gekregen. Je kunt dan het artikel retourneren op onze kosten. We storten jou het volledige bedrag, inclusief verzendkosten terug. 

 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Ik deel u hierbij mee dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen ……………………………………....herroep,

omwille van *

Recht op retour/geleverd artikel strookt niet met bestelling/beschadigd artikel

 

  • Besteld op

  • Naam

  • Adres  

  • Bankrekeningnummer

  • Datum

  • Handtekening
      (*) Doorhalen wat niet van toepassing is."

Artikel 5 - De prijs

1.     Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2.     Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten.  Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.  We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

Artikel 6 - Betaling

1.     Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodule op onze website aanvaarden.

2.     Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

Artikel 7 - Conformiteit en Garantie

1.     Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.  Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

2.     Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. 

Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen. 

Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

Artikel 8 - Levering en uitvoering

1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres. Wanneer een artikel in stock is, wordt het aangeboden op jouw leveringsadres in 1 à 4 werkdagen. Wanneer een artikel niet in webshop stock is, wordt de klant persoonlijk op de hoogte gebracht van de stockbreuk.

2. Leveringen gebeuren als volgt:

a. De klant dient aan te duiden op welk adres de bestelde producten te leveren zijn.
b. De leveringen worden uitgevoerd door een transporteur tijdens de werkuren. In geval van afwezigheid, zal een bericht worden achtergelaten met verdere informatie over de wijze waarop de bestelling kan worden ontvangen, afhankelijk van de gebruikte transporteur. Eventuele bijkomende kosten die daarmee gepaard zouden gaan, zijn ten laste van de klant.
c. De levering vindt plaats op het afleveradres dat in de orderbevestiging/overeenkomst is genoemd. Het risico op verlies, beschadiging of vernietiging van de producten gaat over op de klant vanaf de ontvangst van de producten door de klant of de door hem aangewezen persoon.

3. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn.  Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

4. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in het transport.  Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

5. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden via info@tastingtea.be. Er wordt in overleg beslist of je het artikel kunt terugsturen. Je moet hiervoor het bijgeleverde “Modelfomulier voor herroepingr” gebruiken. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

 

Artikel  9 - Intellectuele eigendom

1. Onze website, logo, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s, kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 10 - Overmacht

1.     In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

2.     Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

Artikel 11 - Klachtenregeling en geschillen

1.     We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@tastingtea.be. We doen er alles aan om je klacht binnen 7 dagen te behandelen.

2.     Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.  Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.

3.     Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link http://www.consumentenombudsdienst.be/nl

bottom of page